SUURAAWWAN IDDOO HAWWATA TUURISTII OROMIYAA KEESSA JIRAN MURAASA

DIRREE SHEEK HUSEEN

HOLQA SOOF UMAR

PAARKII SEENAATEE

LANGAANOO

AWAASH MALKAA QUNXURREE

PAARKII DHAATII WALAL